Adatvédelmi tájékoztató

Dr. Zahár Ákos (továbbiakban Szolgáltató), mint adatkezelő, valamint bizonyos alább megjelölt esetekben, mint adatfeldolgozó magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés és feldolgozás megfelel a jelen tájékoztatóban, a hatályos nemzeti jogszabályokban és az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A Szolgáltató elkötelezett a személyes adatok védelmében, továbbá kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

A tájékoztató célja, hogy rögzítse a Szolgáltató által alkalmazott adatkezelési elveket, továbbá az adatvédelmi politikáját az ajánlatkérők, illetve megbízók adatainak kezelésével, valamint a Szolgáltató által üzemeltetett weboldallal és a látogatók önkéntes hozzájárulásán alapuló, online megkereséseivel kapcsolatban.

Az Ön adatkezelőjének adatai:

Megnevezése:

Orthojus Kft.

Képviselője:

Dr. Zahár Ákos

Központi e-mail címe:

Telefonszáma:

+36 1 204 0017

Honlapja:

https://drzahar.hu

Irodájának címe:

Kelen Irodaház

Bartók Béla út 152/H

1113 Budapest

 

A Szolgáltató által igénybe vett adatfeldolgozók

Megnevezése:

Webergoline Kft.

Központi e-mail címe:

Telefonszáma:

 

Honlapja:

webergoline.hu

Székhelye:

H-1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26

Az adatfeldolgozó adatvédelmi nyilatkozatának elérhetősége:

https://www.webergoline.hu/adatvedelmi-szabalyzat

Feldolgozói tevékenysége:

Webtárhelyszolgáltatás

Tevékenység rövid ismertetése:

A webtárhelyszolgáltató a saját szerverén létrehozott, elkerített lemezterületet biztosít, amelyre a Szolgáltató weboldala feltöltésre került.

Megnevezése:

Google LLC

Központi elérhetősége:

https://www.google.com/contact/

Telefonszáma:

(650) 253-0000

Honlapja:

https://www.google.com/intl/en/about/

Székhelye:

1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
USA

Az adatfeldolgozó adatvédelmi nyilatkozatának elérhetősége:

https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Feldolgozói tevékenysége:

Levelezőszervertárhely szolgáltatás, Google Analytics működtetése, felhőtárhelyszolgáltatás

Tevékenység rövid ismertetése:

A Szolgáltató elektronikus levelezése a Google által biztosított külső tárhelyen kerül tárolásra, és az ott futó programok működtetik,A Google a Szolgáltató weboldalán webanalitikai méréseket végezA Szolgáltató bizonyos adatokat a Google által biztosított felhőtárhelyen (Google Drive) tárolja

Megnevezése:

Számlázz.hu – KBOSS.hu Kft.

Központi e-mail címe:

Telefonszáma:

+36-30-35-44-789

Honlapja:

https://www.szamlazz.hu/szamla/main

Székhelye:

1031 Budapest, Záhony utca 7/C.

Az adatfeldolgozó adatvédelmi nyilatkozatának elérhetősége:

https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

Feldolgozói tevékenysége:

Online számlakiállítás

Tevékenység rövid ismertetése:

A szolgáltató számláit az adatfeldolgozó igénybevétel állítja ki

 

Jelen tájékoztató jogszabályi háttere

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR)

A Tájékoztatóban szereplő legfontosabb fogalmak magyarázata

1) személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a jelen Tájékoztatóban: „érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2) adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5) az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Az adatkezelés alapelvei

A Szolgáltató jelen tájékoztató hatálya alá tartozó tanácsadási tevékenységének adatkezelései az érintett önkéntes hozzájárulásán, az adatkezelő jogi kötelezettségén vagy jogos érdekén alapulnak, valamint szerződés teljesítéséhez kapcsolódnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében, az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

A Szolgáltató a személyes adatokat csak a jelen tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítés kerül kiküldésre.

A Szolgáltató a weboldalán csak olyan személyes adatokat kezel, amelyeknek rögzítése szükséges a Weboldal rendeltetésszerű működéséhez, továbbá az ügyfelekkel történő kapcsolatfelvételhez, illetve kommunikációhoz.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag, az azt megadó személy felel.

Felhívjuk a Szolgáltató részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A kezelt személyes adatok köre, célja, jogalapja és megőrzésükre vonatkozó határidő

Személyre szóló kommunikációval kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben Ön elektronikus úton keresi meg a Szolgáltatót (akár a weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapon akár más módon, pl.: telefonon, e-mailben), elengedhetetlen az adatait a válaszadáshoz szükséges mértékben kezelni.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön elektronikus levelet küld, úgy rögzítésre kell, hogy kerüljön az e-mail címe, valamint a neve és ezeket a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezelnie kell a Szolgáltatónak. Ezáltal lehetséges az Ön azonosítása, továbbá a személyre szabott és az elvárásainak megfelelő válasz megadása.

Személyes adatok köre: Név, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama: A Szolgáltató az Ön személyes adatait kizárólag a szolgáltatás teljesítése érdekében kezeli. Ennek megfelelően, adatait az Ön által küldött üzenet esetén, az üzenet tartalmát képező ügy lezárását követő három hónapon belül törli, kivéve, ha egyedi esetben jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, akkor ezen jogos érdek fennállásáig.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok megadásának elmaradása nem teszi lehetővé az Ön azonosítását és az esetleges kapcsolatfelvételt, így a megkeresésre a Szolgáltatónak nem áll módjában válaszolni.

Vállalkozási szerződéssel kapcsolatos adatkezelés

A Szolgáltató ügyfelei megbízásait vállalkozási szerződés keretében teljesíti. A szerződés megkötéséhez szükséges a felek azonosítása, valamint a szerződés tárgyának az írásbeli rögzítése. Ennek keretében a Szolgáltató kezeli természetes személy ügyfeleinek szerződésben szereplő személyes adatait, továbbá céges partnereinek képviselőinek, valamint kapcsolattartóinak személyes adatait, és cégadatait.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés érintett kezdeményezésére történő előkészítése és teljesítése a természetes személy ügyfelek és a céges ügyfelek képviselőnek vonatkozásában. A céges ügyfelek kapcsolattartóinak adatait a Szolgáltató a szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke alapján kezeli.

Az adatkezelés célja: A vállalkozási szerződésben foglaltak teljesítése a Megbízó igényeinek megfelelően.

Személyes adatok köre:

 • Képviselő/szerződő fél esetén: Név, székhely/lakhely, adóazonosító jel, bankszámlaszám
 • Kapcsolattartó esetén: Név, beosztás, postacím, telefonszám, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22 § (1) bekezdése által megállapított elévülési időnek megfelelően a felvett személyes adatok a vállalkozási szerződés megszűnését követő 5. év után törlésre kerülnek.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok megadásának elmaradása nem teszi lehetővé az Ön azonosítását, így a szerződés nem köthető meg.

Adatfeldolgozás: A Szolgáltató olyan esetekben, mikor a vállalkozási szerződésben foglalt feladatának elvégzéséhez a Megbízótól eltérő természetes személy adatainak felhasználása szükséges, adatfeldolgozóként jár el.  

Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés

A számviteli törvény formai követelményeinek megfelelő számla kiállításához szükséges lehet természetes személy ügyfelek személyes adatait kezelni.

Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése (Számviteli törvény)

Az adatkezelés célja: Számlakiállítás

Személyes adatok köre: Név, lakcím/székhely, adóazonosító jel/adószám

Az adatkezelés időtartama: 8 (+2 töredék) év a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1)-(2) bekezdései alapján

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Számlakiállítás lehetősége nélkül a Szolgáltató elzárkózik a szerződéskötéstől.

Weboldallal kapcsolatos adatkezelés

Beépülő modulok és PlugIn-ek

A Szolgáltató weboldalán közösségi beépülő modulok, valamint egyéb harmadik féltől származó Plugin-ok működnek.

Google Térkép

Szolgáltató

Google Inc.

Célja, működése

Térképmegjelenítési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a webhely számára, hogy az elhelyezkedéssel kapcsolatos adatokat az oldalaiba integrálja.

A kezelt személyes adatok

Böngészéssel kapcsolatos adatok; IP cím, böngésző és operációs rendszer típusa, a szolgáltató weboldalának URL címe.

Adatkezelési tájékoztatója

https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=ZZ

YouTube

 

Szolgáltató

Google Inc.

Célja, működése

videotartalom-megjelenítő szolgáltatás

A kezelt személyes adatok

Böngészéssel kapcsolatos adatok; IP cím, böngésző és operációs rendszer típusa, a szolgáltató weboldalának URL címe.

Adatkezelési tájékoztatója

https://support.google.com/youtube/answer/7671399?p=privacy_guidelines&hl=hu&visit_id=636741644254208580-936693342&rd=1

Facebook

 

Szolgáltató

Facebook Inc.

Célja, működése

Facebook widgetek elérést biztosítanak a Facebook szociális hálójához

A kezelt személyes adatok

Böngészéssel kapcsolatos adatok; mint IP cím, böngésző és operációs rendszer típusa, a Szolgáltató weboldalának URL címe

Adatkezelési tájékoztatója

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram

 

Szolgáltató

Facebook Inc.

Célja, működése

Instagram widgetek elérést biztosítanak az Instagram szociális hálójához

A kezelt személyes adatok

Böngészéssel kapcsolatos adatok; mint IP cím, böngésző és operációs rendszer típusa, a Szolgáltató weboldalának URL címe

Adatkezelési tájékoztatója

https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest

 

Szolgáltató

Cold Brew Labs Inc.

Célja, működése

Pinterest widgetek elérést biztosítanak a Pinterest szociális hálójához

A kezelt személyes adatok

Böngészéssel kapcsolatos adatok; mint IP cím, böngésző és operációs rendszer típusa, a Szolgáltató weboldalának URL címe

Adatkezelési tájékoztatója

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Akismet

 

Szolgáltató

Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd.

Célja, működése

A Szolgáltató saját blogján működő Plugin, amely a hozzászólásokat SPAM ellenőrzés céljából szűri.

A kezelt személyes adatok

Böngészéssel és a hozzászólással kapcsolatos adatok; mint IP cím, a Szolgáltató weboldalának URL címe, név, felhasználónév, e-mail cím, a hozzászólás tartalma

Adatkezelési tájékoztatója

https://automattic.com/privacy/

 

Az oldalon elhelyezett Facebook, YouTube, Pinterest, Instagram ikonokra kattintva a böngésző az Szolgáltató saját hivatalos Facebook, YouTube, Pinterest, Instagram oldalára navigálja Önt.

Jelen tájékoztatóban foglalt adatvédelmi irányelvek irányadóak a közösségi oldalakon történő adatkezelésekre is.

Az Európai Unió Bíróságának C-210/16 számú előzetes döntéshozatalra irányuló eljárásában hozott határozatának értelmében a hivatalos közösségi oldallal kapcsolatos személyes adatok kezelése tekintetében, közös adatkezelés valósul meg az Szolgáltató és a közösségi oldal tulajdonosa (így a Facebook Inc, Google Inc, Cold Brew, Inc) között.

Sütik („Cookie-k”)

A Szolgáltató weboldala sütiket használ. A testre szabott kiszolgálás érdekében az Ön számítógépén kis adat-csomagot, ún. sütit (angolul: cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a Szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Ön aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmaink tekintetében.

A sütik feladata: Információkat gyűjtenek a weboldal látogatók eszközeiről, annak érdekében, hogy megkönnyítsék a weboldal használatát és ezáltal minőségi felhasználói élményt nyújthassunk Önnek.

A Szolgáltató Google Analytics sütiket használ. A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára.

Általánosságban a sütik három csoportra bonthatók:

Munkamenet (Session) sütik: Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen és biztonságosan böngészhessék a Szolgáltató weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Állandó Sütik: Az állandó sütik érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.

Belső és külső sütik: Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső sütikről beszélhetünk, míg ha a süti forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.

Az Szolgáltató által használt sütik a weboldal működése szempontjából további három csoportra oszthatók: a megfelelő működéshez alapvetően szükséges sütik, funkcionális sütik és analitikai sütik.

Az alapvetően szükséges sütik: A webhely által kínált valamely szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükségesek, ezek nélkül például a weblap nem képes megfelelni egyes adatbiztonsági követelményeknek.

Funkcionális sütik: A funkcionális sütik lehetővé teszik, hogy a webhely emlékezzen az Ön beállításaira (pl.: választott nyelv beállítása) Ezen sütik által gyűjtött információk nem képesek nyomon követni az Ön böngészési tevékenységét a többi webhelyen.

Analitikai sütik: Az elemzési sütik rögzítik az információkat, többek között a weboldalunkon Ön által meglátogatott lapokról, a weboldalon eltöltött időről és a gyakoriságról, amellyel Ön a weboldalunkat látogatja.

Neve

Célja

Típusa

Élettartama

NID

Egyedi azonosítót generál, amellyel felismerhetővé válnak a visszatérő látogatók

Analitikai/Állandó/Belső

6 hónap

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, nyomon követése, webanalitikai mérések végzése.

Személyes adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, az előzőleg meglátogatott oldal

Az adatkezelés időtartama: Az Ön adatait hozzájárulásának visszavonásáig vagy a megadástól számított egy évig kezeljük. Az egy év leteltét követően automatikusan új felkérést fog kapni a hozzájárulás megtételére.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága.

Ön is képes a sütiket törölni a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik további alkalmazását. A süti beállítások módosításáról részletesen a böngésző súgójában vagy az alábbi linkekre kattintva olvashat:

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95582?hl=hu&ref_topic=3421433

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se

Internet Explorer/Edge:

http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/ie-security-privacy-settings#ie=ie-9

Opera:

http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html

Safari:

http://support.apple.com/kb/PH5042

 

Blog hozzászólásokkal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása

Az adatkezelés célja: A blogon beérkező hozzászólások célja az adott témában beszélgetés indítása a blogot olvasók bevonásával.

A kezelt személyes adatok: Név, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama: Az adatfelvételt (pl.: hozzászólás írása) számított 5 éves elévülési időn belül az adatok törlésre kerülnek.  

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás elmaradása esetén hozzászólás írása nem lehetséges.

Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása, amelyet a feliratkozáskor van lehetősége megadni.

Az adatkezelés célja: A hírlevélre történő feliratkozásával heti/havi rendszerességgel friss információkhoz juthat a szolgáltatásokkal kapcsolatban.

Személyes adatok köre: Név, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama: Az Ön által megadott adatok a feliratkozást követő három évig kerülnek megőrzésre. Ezen idő leteltét követően a Szolgáltató automatikusan törli a megadott személyes adatait és nem küld további hírleveleket. Természetesen van lehetőség a megőrzési idő meghosszabbítására. Ennek módjáról kellő időben tájékoztatást fog kapni.

A három év letelte előtt, amennyiben Ön visszavonja a hozzájárulását, az adatai késedelem nélkül törlésre kerülnek és további hírleveleket sem fog kapni a Szolgáltatótól. A hozzájárulás visszavonását a hírlevélben található „Leiratkozás” hivatkozásra kattintással vagy az (cím) e-mail címre küldött kérelmével teheti meg. Kérelemében jelölje meg a feliratkozásnál használt e-mail címet, az Ön azonosítása céljából.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A hírlevél küldési szolgáltatás teljesítése nem lehetséges.

Közösségi oldalakkal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása

Az adatkezelés célja: A Szolgáltató Online kapcsolatfelvételi lehetőség, hírekhez való hozzászólás, véleménynyilvánítás biztosítása céljából üzemeltetett  közösségi hivatalos oldalainak (Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest) működtetése.

Személyes adatok köre: Név, valamint azon adatok, melyeket Ön a Szolgáltató közösségi oldalain önmagáról közzétesz.

Az adatkezelés időtartama: Az adatfelvételt (pl.: hozzászólás írása) számított 5 éves elévülési időn belül az adatok törlésre kerülnek.  

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás elmaradásának nincs előrelátható következménye.

A Szolgáltató közösségi oldalainak látogatói adataiból nem készít adatbázist, azokat a megadott céltól eltérő módon nem használja fel.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a GDPR előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga (amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása volt);
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés;
 • helyesbítéshez való jog;
 • adatkezelés korlátozásának joga;
 • törléshez való jog;
 • tiltakozáshoz való jog;
 • adathordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint a Szolgáltatónak Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet a Szolgáltató egyébként is kezel Önről).

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg a Szolgáltató.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a Szolgáltató a megadott adatokat rendszereiből törli.

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon  a következő információkról, tájékoztatás megküldése mellett:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
 • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Szolgáltató közölte vagy közölni fogja;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti a Szolgáltatótól az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén a Szolgáltató méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést a Szolgáltató úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően (választása szerint) emailben vagy postai úton juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy mely személyes adatokhoz kér hozzáférést.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból, ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de a Szolgáltató jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek-e, az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Szolgáltató az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

Törléshez – elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Szolgáltató gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat a Szolgáltató jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert;
 • a személyes adatokat a Szolgáltató által alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha Szolgáltató bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges az alábbiak valamelyikéhez:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Szolgáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje a Szolgáltatótól, hogy az Öntől gyűjtött adatokat, a Szolgáltató az Ön által megjelölt formátumban bocsássa az Ön rendelkezésére. Ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy a Szolgáltató az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

Adatbiztonsági intézkedések

A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez, a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok, az arra jogosultsággal rendelkezők számára hozzáférhetőek maradjanak, továbbá a hitelességük mindvégig biztosított legyen.

A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Így a munkaállomásokon vírusvédelmi szoftver fut (ESET Internet Security), a kezelői felületekre (levelezőrendszer, közösségi oldal) kétlépcsős azonosítással lehet kizárólag belépni, a weboldalon pedig SSL titkosítás került alkalmazásra.

A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi

 • a bizalmasságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az adatokhoz való hozzáférés, az adatok tárolásának módja

A Szolgáltató a szokásos üzletmenetével kapcsolatban birtokába jutott személyes adatokat nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsájtja rendelkezésére az Önre vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek.

Az Ön által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag a Szolgáltató és munkatársai férhetnek hozzá.

A Szolgáltató számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, és az adatfeldolgozóinál találhatók meg.

Jogorvoslati jogok

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az eljárás különös szabályait az Info tv. 22. §-a tartalmazza. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt is megindítható. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, az adatkezelés korlátozására, az adatok törlésére, az automatizált döntéshozatallal hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezheti.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni arra vonatkozóan, hogy a személyes adatai kezelésével összefüggésben jogsérelem következett be, vagy ennek közvetlen veszélye fennáll, az alábbi elérhetőségeken:

E-mail / Levelezési cím

1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon
+36 (30) 683-5969
+36 (30) 549-6838
+36 (1) 391 1400
Fax
+36 (1) 391-1410

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11